REGULAMIN KONFERENCJI

1. TYTUŁ KONFERENCJI: „Mikrobiota 2019”

2. TERMIN I MIEJSCE:
Warszawa – 18.05.2019
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

3. ORGANIZATOR: Instytut Mikroekologii sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa, zwany dalej „Organizatorem”

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia.
a) Konferencja jest organizowana przez niezależny prywatny tj. Instytut Mikroekologii sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa z siedzibą pod adresem 60-129 Poznań, ul. Sielska 10.
b) Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Konferencja odbywa się na terenie placówki wynajętej.
c) Konferencja ma charakter wykładów teoretycznych.
d) Wykłady obejmują multimedialne prezentacje slajdowe (projektor multimedialny, duży ekran) skupiające się na wybranym zagadnieniu naukowym. Prezentacje mają charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.
II. Zasady i tryb naboru uczestników.
a) Konferencja posiada dedykowaną stronę internetową, tzw. landing page (www.konferencjamikrobiota.pl), na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące konferencji.
b) Użytkownik dokonuje zakupu przez kliknięcie przycisku kup teraz na stronie głównej, po czym następuje przekierowanie na stronę z produktem – biletem.
c) Produkt należy dodać do koszyka.
d) W następnej kolejności użytkownik zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
e) Na stronie zamówienia należy uzupełnić formularz rejestracyjny.
f) Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w przypadku braku wypełniania pól uznanych za obowiązkowe. Są one oznaczone gwiazdką.
g) Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.
III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.
a) Udział w konferencji może wziąć każdy, z zastrzeżeniem zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
b) O uczestnictwie w konferencji decyduje zgłoszenie przyjęte przez Organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
c) Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed konferencją, na wydzielonym stanowisku recepcji konferencji.
d) Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
e) Po zakończeniu konferencji uczestnik otrzymuje certyfikat oraz rachunek lub fakturę za wniesioną opłatę.
f) Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
g) Uczestnicy (wybrane specjalności medyczne) za udział w konferencji mogą otrzymać punkty edukacyjne.
h) Prezentacje wyświetlane podczas konferencji są własnością prelegentów i będą udostępniane w formie skryptu lub PDF wyłącznie za ich zgodą. Organizator nie ma obowiązku udostępnić wszystkich prezentacji Uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia w ogóle konspektów z prezentacji.
i) W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego Regulaminu, do wglądu w siedzibie Organizatora.
IV. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształcenia.
a) Opłaty za udział w konferencji ustalone są przez Organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia konferencji medycznej. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, materiały biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wykładowcy).
b) Ceny uczestnictwa w konferencjach i kursach przygotowanych i organizowanych przez Organizatora wyrażone są w PLN.
c) Wysokości opłat:
o Studenci i doktoranci – 249 zł brutto,
o Grupy liczące 5 osób lub więcej – cena jednostkowa biletu 249 zł brutto,
o Cena first minute – 249 zł brutto, gdy zakup i zapłata całości ceny nastąpią do 31.01.2019 r., bez możliwości zwrotu biletu,
o Cena 349 zł brutto, gdy zakup i zapłata całości ceny nastąpią do 01.03.2019 r.,
o Po 01.03.2019 cena wynosi 399 zł brutto.
V. Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty.
a) Po zakupie biletu i wypełnieniu formularza, stosownie do pkt II lit. b) – f), Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
b) Ostatecznym potwierdzeniem udziału w konferencji jest informacja o zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora. Uczestnik otrzyma wtedy drogą elektroniczną od Organizatora potwierdzenie zrealizowania zamówienia.
c) Osoba dokonująca rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników konferencji. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.
d) Dokonanie zapłaty za udział w konferencji medycznej.
o Uczestnik po otrzymaniu ze strony biura Organizatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie (najpóźniej do 7 dni przed konferencją) stosownej opłaty za udział w konferencji, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści Regulaminu.
o Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w konferencji, Uczestnik oraz osoby zgłoszone przez niego do udziału w konferencji zostają umieszczone na liście uczestników konferencji.
e) Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.
o Najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem konferencji Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w konferencji. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura Organizatora. Jeśli rezygnacja zostanie dokonana w tym terminie, Uczestnik otrzymuje pełen zwrot poniesionych kosztów. Opłata zwracana jest tą samą drogą, którą została dokonana.
o Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w konferencji w ciągu 30 dni poprzedzających konferencję, ale nie później niż do 7 dni przed konferencją wówczas może otrzymać on 50% zwrotu poniesionych kosztów. Organizator nie przewiduje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty, jeśli rezygnacja miała miejsce w ciągu 30 dni przed konferencją, niezależnie od przyczyn rezygnacji Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura Organizatora. Opłata zwracana jest tą samą drogą, którą została dokonana.
o Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w konferencji w ciągu 7 dni poprzedzających konferencję, nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, jeśli rezygnacja miała miejsce w ciągu 7 dni przed konferencją, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem lub faksem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura Organizatora.
o Bilety zakupione w ramach promocji „first minute” nie podlegają zwrotowi kosztów.
o W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej, koszty zwrotu będą rozpatrywane indywidulanie,
f) Brak pisemnej rezygnacji Organizator traktuje jako podtrzymanie rezerwacji.
g) Do chwili rozpoczęcia konferencji Uczestnik ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu. Uczestnik każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym biuro Organizatora. Wszelkie koszty związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Uczestnika lub osób wskazanych przez niego leżą po stronie Uczestnika.
h) Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony Organizatora.
o Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie konferencji przez złożenie Uczestnikowi stosownego oświadczenia na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli:
• Wymagana lub określona przez Organizatora liczba uczestników nie zostanie osiągnięta.
• Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.
• Nastąpiła inna okoliczność, uniemożliwiająca przeprowadzenie konferencji.
i) Odpowiedzialność.
o Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
o Organizator ponosi odpowiedzialność za:
• Należyte przygotowanie i zorganizowanie konferencji;
• Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;
• Zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących konferencji;
• Organizator nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.
VI. Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych.
a) Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w konferencji wyraża zgodę na uwiecznianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonywanych podczas konferencji oraz na ich publikację na profilach społecznościowych, materiałach promocyjnych oraz stronie internetowej Organizatora, bez wynagrodzenia.
b) Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konferencji. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora https://instytut-mikroekologii.pl/ pn. Polityka prywatności. W razie wątpliwości, należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl
VII. Postanowienia ogólne.
a) W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin uczestnictwa w konferencji Mikrobiota 2019 wchodzi w życie z dniem 20.12.2018.